Statut PDF Ispis E-mail
Srijeda, 07 Srpanj 2004
Sadržaj
Statut
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Predsjednik i potpredsjednik Udruge
Članak 27.

Predsjednik i potpredsjednik Udruge kandidira se iz redova Predsjedništva. Predsjednika i potpredsjednika bira i razrješuje Skupština Udruge.

Mandat predsjedniku i potpredsjedniku Udruge traje do održavanja sljedeće izborne Sklupštine. Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik:

      predstavlja i zastupa Udrugu,
      pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge,
      brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
      rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva te obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, poslovnikom i drugim općim aktima Udruge.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge.

U slučaju odsutnosti predsjednika, u svim poslovima ga zamjenjuje potpredsjednik.Predsjedništvo


Članak 28.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.

Predsjedništvo bira i razrješuje Skupština Udruge na prijedlog članova.

Članak 29.

Predsjedništvo ima 11 članova.

Dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje je član Predsjedništva po položaju.

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga potpredsjednik.

Članak 30.

Predsjedništvo:

      bira tajnika Udruge,
      bira rizničara Udruge (člana Predsjedništva zaduženog za financije i blagajnu),
      saziva Skupštinu Udruge,
      donosi poslovnik o svom radu,
      utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
      utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
      brine se o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
      upravlja imovinom Udruge,
      podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge,
      imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
      obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 31.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva. Odluke su valjane ako je na sjednici Predsjedništva nazočan natpolovični broj svih članova Predsjedništva.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik.

Članak 32.

Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Predsjedništva traje do sljedeće izborne Skupštine. Ako se broj članova Predsjedništva u tijeku mandata smanji ispod sedam članova, Predsjedništvo se može samo popuniti članovima Udruge do sljedećeg zasjedanja Skupštine. Presjedništvo može dopuniti svoj sastav iz redova članova Udruge s najviše četiri nova člana, ali mora na prvom zasjedanju Skupštine zatražiti potvrdu njihovog izbora. 
« Prethodna   Sljedeća »


Izdvojeno

Znaju li vaši kolege za Udrugu? Možete li locirati kolege iz svoje generacije, gdje su, što rade?

Traži


SSLTimeout.