Statut
Srijeda, 07 Srpanj 2004
S T A T U T
UDRUGE BIVŠIH STUDENATA
FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
SVEUČILIŠTA U SPLITU

SPLIT, travanj 2004.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama - NN br. 88/01. (u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Udruge bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu održana 28. travnja 2004. godine u Splitu donijela je ...


S T A T U T


UDRUGE BIVŠIH STUDENATA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITUI. Osnovne odredbe


Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, odnosno Elektrotehničkog fakulteta u Splitu, kako se Fakultet prije zvao (u daljnjem tekstu: Udruga), te o zastupanju, o znaku, o ciljevima, o poslovima i djelatnostima, o sredstvima, o članstvu, o tijelima upravljanja i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu, o obvezama i odgovornostima, o načinu prestanka rada Udruge i postupku s imovinom u slučaju prestanka njezina rada.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradanje Sveučilišta u Splitu.

Skraćeni naziv Udruge je: Udruga bivših studenata FESB Split.

Sjedište Udruge je u Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu,
Ruđera Boškovića bb, 21 000 Split.

Udruga djeluje na čitavom području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske u smislu članaka 14. i 15. Zakona o udrugama.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak Udruge je oblikovani logotip skraćenog naziva UBS FESB.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je kružnog oblika. U sredini se nalazi logotip Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu "FESB", a u krugu oko napisano je "UDRUGA BIVŠIH STUDENATA - SPLIT".Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge. Skupština Udruge može ovlastiti i druge članove Predsjedništva za zastupanje Udruge. Dokumente materijalnog i financijskog poslovanja potrebno je ovjeriti potpisima dvaju ovlaštenih predstavnika Udruge.

Članak 7.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom:

    pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima putem Interneta,
    u obliku pisanih izvješća, usmenim izvješćima na skupovima ili na drugi prikladan način,
    preko sredstava javnog priopćavanja.

 II. Članstvo u Udruzi i članarina


Članak 8.

Članom Udruge može postati svaki sposoban državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin s visokom ili višom stručnom spremom, koji prihvati Statut Udruge, a koji je studirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu odnosno Elektrotehničkom fakultetu u Spltu, kako se ovaj fakultet prije zvao.
Članom Udruge može postati i osoba koja je magistrirala ili doktorirala na FESB-u.

Članak 9.

Članovi mogu biti:

      redoviti,
      podupirujući,
      počasni,
      članovi prijatelji.

Udruga vodi Registar svojih članova.Članak 10.

Redovitim članom smatra se član Udruge iz članka 8. ovoga Statuta s pravom glasa i koji plaća članarinu.

Članak 11.

Podupirućim članom smatra se pravna ili fizička osoba koja svojom aktivnošću te novčanom i/ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih ciljeva i zadaća Udruge.

Redovitim i podupirućim članom postaje se popunjavanjem pristupnice i upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članak 12.

Počasnim članom može postati svaka osoba iz članka 8. ovoga Statuta koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge.

Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.

Članak 13.

Predsjedništvo svojom odlukom može imenovati članom prijateljem Udruge osobe koje su završile odgovarajući ili srodni studij u Hrvatskoj ili inozemstvu, a posebno su vezane za djelatnost FESB-a.

Članak 14.

Prava i obveze članova jesu:

      sudjelovanje u djelatnostima Udruge,
      čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
      čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,
      sudjelovanje u upravljanju Udrugom.

Članak 15.

Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti.

Za teže povrede Statuta protivno cilju i zadaći Udruge, na prijedlog Nadzornog odbora ili najmanje tri člana Predsjedništva, Predsjedništvo može članu izreći:

      opomenu,
      suspenziju zbog neovlašenog istupanja u ime Udruge,
      isključenje iz Udruge zbog težih povreda Statuta.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

      dragovoljnim istupom,
      isključenjem.

O isključenju koje može uslijediti samo iz značajnih razloga, posebice zbog učestalog kršenja odredaba ovoga Statuta, odlučuje Predsjedništvo. Svakom članu do odluke o isključenju mora biti omogućen primjereni vremenski rok za očitovanje ili opravdanje u trajanju od najmanje mjesec dana do najviše tri mjeseca.

Odluka o isključenju mora biti uručena članu neposredno ili preporučenim pismom. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna. Rok za prigovor Skupštini je mjesec dana od dana primitka odluke o isključenju.

Članak 17.

Udruga se može udružiti u druge asocijacije.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 18.

Svaki član Udruge dužan je plaćati članarinu. Iznos godišnje članarine određuje Predsjedništvo.

III. Ciljevi i djelatnost Udruge


Članak 19.

Udruga je osnovana s ciljem:

      očuvanja tradicije Fakulteta eketrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB-a),
      promicanja ugleda FESB-a u nas i u svijetu,
      skrbi za razvitak i napredak FESB-a,
      promicanja ugleda inženjerske struke, te njegovanja i razvitak etike inženjerskog poziva,
      utjecaja na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja o svim bitnim pitanjima razvoja na stručnom i znanstvenom polju elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje i računarstva,
      utjecaja na razvitak i napredak spoznaje o potrebi očuvanja prirode i čovjekova okoliša,
      izgradnje i jačanja veza i suradnje između bivših studenata FESB-a,
      poticanja i uspostave veza i suradnje FESB-a i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
      uspostave i razvijanja suradnje sa sličnim udrugama u nas i u svijetu.

Članak 20.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:

      samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koja se bave elektrotehničkom, strojarskom, brodograđevnom i računarskom djelatnošću,
      prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge,
      izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija,
      pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta na temelju individualnih iskustava iz inženjerske prakse,
      prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta,
      pomoć članovima Udruge pri zapošljvanju - burza rada,
      organiziranje susreta članova Udruge,
      razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge,
      redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci,
      poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge,
      pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijem na FESB-u,
      uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama,
      izmjenjivanje radnih iskustava s odgovarajćim udrugama bivših studenata,
      organiziranje stručnih, športskih i ostalih susreta s drugim udruženjima te obilježavanje značajnih obljetnica.

IV. Tijela upravljanja Udrugom


Članak 21.

Tijela upravljanja Udrugom jesu:

      Skupština,
      predsjednik i potpredsjednik Udruge,
      Predsjedništvo,
      tajnik Udruge,
      Nadzorni odbor.

Svi članovi tijela upravljanja Udrugom za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Skupština


Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Članak 23.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština u pravilu redovito zasjeda jednom godišnje, a izborna sjednica Skupštine održava se svake druge godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu. Poziv na Skupštinu oglašava se na web stranicama Udruge (http://ubs.fesb.hr), a članovima se šalje
E-mail obavijest.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjedništvo je obvezno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/5 članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnoga reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 24.

Skupštini predsjedava i potpisuje njezine odluke predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika Udruge, odluke potpisuje osoba koju odredi Skupština javnim glasovanjem.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 25.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ukoliko je na sjednici prisutno najmanje 30 članova Udruge. Ako se, zbog pomankanja kvoruma, Skupština mora sazvati ponovno s istim dnevnim redom, njene se odluke smatraju pravovaljanim ako su donesene većinom glasova, pod uvjetom da je na sjednici nazočno najmanje 15 članova Udruge.

Članak 26.

Skupština Udruge:

      donosi i mijenja Statut Udruge,
      razmatra i usvaja financijski plan i završni račun,
      donosi pravilnik o svom radu,
      donosi program rada,
      donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
      bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,
      bira i razrješuje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Udruge,
      razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
      daje smjernice za rad Udruge,
      odlučuje o prestanku rada Udruge,
      obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Skupština može razriješiti tijela koja bira u cijelosti ili pojedine njihove članove i prije isteka mandata na koji su izabrani ako ne izvršavaju povjerene zadaće. Ukoliko razrješava rečena tijela u cijelosti, Skupština tada bira novo tijelo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela upravljanja u čiji su sastav izabrani.

Predsjednik i potpredsjednik Udruge


Članak 27.

Predsjednik i potpredsjednik Udruge kandidira se iz redova Predsjedništva. Predsjednika i potpredsjednika bira i razrješuje Skupština Udruge.

Mandat predsjedniku i potpredsjedniku Udruge traje do održavanja sljedeće izborne Sklupštine. Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik:

      predstavlja i zastupa Udrugu,
      pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge,
      brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
      rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva te obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, poslovnikom i drugim općim aktima Udruge.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge.

U slučaju odsutnosti predsjednika, u svim poslovima ga zamjenjuje potpredsjednik.Predsjedništvo


Članak 28.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.

Predsjedništvo bira i razrješuje Skupština Udruge na prijedlog članova.

Članak 29.

Predsjedništvo ima 11 članova.

Dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje je član Predsjedništva po položaju.

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga potpredsjednik.

Članak 30.

Predsjedništvo:

      bira tajnika Udruge,
      bira rizničara Udruge (člana Predsjedništva zaduženog za financije i blagajnu),
      saziva Skupštinu Udruge,
      donosi poslovnik o svom radu,
      utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
      utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
      brine se o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
      upravlja imovinom Udruge,
      podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge,
      imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
      obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 31.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva. Odluke su valjane ako je na sjednici Predsjedništva nazočan natpolovični broj svih članova Predsjedništva.

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik.

Članak 32.

Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Predsjedništva traje do sljedeće izborne Skupštine. Ako se broj članova Predsjedništva u tijeku mandata smanji ispod sedam članova, Predsjedništvo se može samo popuniti članovima Udruge do sljedećeg zasjedanja Skupštine. Presjedništvo može dopuniti svoj sastav iz redova članova Udruge s najviše četiri nova člana, ali mora na prvom zasjedanju Skupštine zatražiti potvrdu njihovog izbora.

Tajnik Udruge


Članak 33.

Tajnika udruge bira Predsjedništvo iz redova članova Udruge. Mandat tajnika udruge podudaran je mandatu Predsjedništva. Tajnik vodi Registar članova, te obavljanje stručne i administrativne poslove Udruge.

Nadzorni odbor


Članak 34.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad bio podvrgnut nadzoru.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa Statutom i aktima Udruge te nadzire provođenje općih akata i odluka tijela Udruge vodeći računa o odgovornom i gospodarski svrhovitom raspolaganju sredstavima.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 35.

Nadzorni odbor bira i razrješuje Skupština na prijedlog članova.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje do sljedeće izborne Skupštine. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Imovina Udruge


Članak 36.

Imovinu Udruge čine sve pokretnine utvrđene zadnje obavljenim popisom (inventurom). U slučaju prestanka rada Udruge, sva imovina Udruge pripada Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

Materijalno i financijsko poslovanje


Članak 37.

Udruga ostvaruje prihode:

      od članarine,
      od dobrovoljnih priloga i darova,
      od drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 38.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Uplaćena članarina za tekuću godinu ne može biti vraćena.

Izvješće o materijalnom i  financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Prestanak rada Udruge


Članak 39.

Udruga prestaje  radom u slučajevima predviđenim Zakonom.

Skupština Udruge može donijeti odluku o prestanku rada Udruge, ako je ona donesena dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.Prijelazne i završne odredbe


Članak 40.

Statut Udruge, nakon provedene rasprave, donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja nazočnih članova na Skupštini.

Izmjene i dopune Statuta donose se na identičan način kao i sam Statut.

Članak 41.

Za tumačenje odredaba ovoga Statuta ovlaštena je Skupština Udruge.

Za tumačenje odredaba drugih akata Udruge ovlašteno je Predsjedništvo Udruge.